AGEMA A.B.J.


IdŸ do treœci

Kiedy jesteœ poch³oniêty swoimi sprawami, my chronimy Ciebie,Twoich bliskich, Twój dom Twoj¹ firmê.
Gdy Ty bêdziesz spa³, my nadal bêdziemy czuwaæ, byœ móg³ zawsze czuæ siê pewnie i bezpiecznie.

Od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci specjalizujemy siê w ochronie fizycznej osób i zabezpieczeniu technicznym obiektów. W naszej firmie profesjonalizm, rzetelnoœæ, uczciwoœæ, zaanga¿owanie i odpowiedzialnoœæ to standardy postêpowania.Uznanie zdobyliœmy dziêki wysokim wymaganiom stawianym naszym pracownikom. Cechuj¹ siê oni doœwiadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, nienagann¹ kultur¹ osobist¹ i najwy¿szym stopniem zdyscyplinowania. Staramy siê, aby nasze us³ugi by³y skuteczne i zapewni³y prawdziwe bezpieczeñstwo. Istnieje wiele rodzajów zagro¿eñ, z których nasi klienci nie zdaj¹ sobie sprawy. O wyborze rodzaju ochrony decyduj¹ zawsze minimum trzy podstawowe elementy:
* specyfika obiektu
* potencjalne zagro¿enia
* wymagania zleceniodawcy
Ustalenia rodzaju ochrony dokonywane s¹ przez nas bezp³atnie przy pomocy doœwiadczonych inspektorów. Na ¿yczenie klienta sporz¹dzamy dok³adny plan ochrony obiektu, uwzglêdniaj¹c wszystkie aspekty zarówno ochrony fizycznej jak równie¿ zabezpieczeñ technicznych. Okreœlamy w nim procedury s³u¿b, obowi¹zki pracowników ochrony, ich kompetencje oraz zasady i sposoby interwencji. Za kontrolê pracowników i stan zabezpieczeñ odpowiadaj¹ inspektorzy nadzoru. Do ka¿dego obiektu proponujemy ró¿ne rodzaje umundurowania i wyposa¿enia, co zawsze konsultowane jest z kontrahentem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

8887933400 | (724) 634-4068 | 7065288158 | TELEKOMUNIKACJA | 418-285-9510 | CIEKAWOSTKI | (825) 690-9040


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego